Algemene Voorwaarden International Sales Company

De heer R.S.A. Jap-sam handelend onder de naam International Sales Company (hierna: Nationale Sponsorpot) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 54752353 en is gevestigd aan Fritz Langstrook 8 (2726VX) te Zoetermeer.

 

Artikel 1 – Algemeen

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

2. Aanbod: het aanbod van een Sponsor aan Nationale Sponsorpot (een sponsorbedrag) of het aanbod van Nationale Sponsorpot aan Gebruiker.

3. Diensten: het ter beschikking stellen van de Website c.q. het Platform (al dan niet in de vorm van https://nationalesponsorpot.nl/) aan Gebruikers en Sponsors en het faciliteren van de totstandkoming van sponsoring aan Gebruikers.

4. Gebruiker: de sportvereniging die gesponsord wenst te worden en gebruik maakt van de Website van Nationale Sponsorpot.

5. Nationale Sponsorpot: de dienstverlener die het gebruik van de Website ter beschikking stelt aan een Gebruiker en een Sponsor.

6. Sponsor: de natuurlijke of rechtspersoon in de uitoefening van beroep of bedrijf die sponsordiensten aanbiedt via de Website.

7. Platform: het Platform c.q. de Website van Nationale Sponsorpot waarmee Gebruiker gebruik kan maken van de aangeboden Diensten van Nationale Sponsorpot. Het Platform kan worden aangeboden in de vorm van een Website. 

8. Vraag: het Sponsorverzoek van Gebruiker.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke Overeenkomst tussen Nationale Sponsorpot en Gebruiker en op het gebruik van het Platform door elke Gebruiker. 

2. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk.

3. Nationale Sponsorpot gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Gebruiker. Verwerking van persoonsgegevens zal uitsluitend plaatsvinden in het kader van de uitvoering van de Diensten van Nationale Sponsorpot. Nationale Sponsorpot zal de persoonsgegevens niet voor enig ander doel verwerken en nimmer langer bewaren dan noodzakelijk. Meer informatie is te vinden in de Privacy statement van Nationale Sponsorpot.

4. Het Platform van Nationale Sponsorpot is in beginsel niet toegankelijk voor minderjarigen, tenzij de minderjarige (van 16 jaar of ouder) kan aantonen dat zij schriftelijke toestemming heeft van een ouder en/of wettelijke verzorger waaruit blijkt dat de minderjarige de betreffende handeling zelfstandig mag uitvoeren, tenzij de betreffende handeling gebruikelijk is om in het maatschappelijk verkeer zonder schriftelijke toestemming te verrichten 

5. Gebruiker dient – in het geval dat het Platform wordt aangeboden in de vorm van een Website – een account aan te maken.

6. Door afnemen van een Dienst gaat Gebruiker direct een Overeenkomst aan met Nationale Sponsorpot voor de uitvoering van de Diensten. Tenzij anders overeengekomen met is Gebruiker gebonden aan de Dienst, en heeft Gebruiker geen recht op restitutie van reeds betaalde gelden.

Artikel 3 – Aanbod tussen Gebruiker en Nationale Sponsorpot

1. Alle door Nationale Sponsorpot gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld. 

2. Nationale Sponsorpot is slechts aan een Aanbod gebonden indien deze door Gebruiker schriftelijk binnen X dagen wordt bevestigd. Niettemin heeft Nationale Sponsorpot het recht een Overeenkomst met Gebruiker om een voor Nationale Sponsorpot gegronde reden te weigeren.

3. Het Aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden Diensten. De beschrijving is voldoende gespecificeerd, zodat Opdrachtgever in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Eventuele gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst. 

4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.

5. Oplevertijden in het aanbod van Nationale Sponsorpot zijn in beginsel indicatief en geven Opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 4 – Totstandkoming van de Overeenkomst tussen Gebruiker en Nationale Sponsorpot

1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Gebruiker een Aanbod c.q. Overeenkomst van Nationale Sponsorpot heeft aanvaard door een ondertekend exemplaar (ingescand of origineel) aan Nationale Sponsorpot te retourneren, dan wel een expliciet en ondubbelzinnig akkoord geeft op het Aanbod per e-mail.

2. Nationale Sponsorpot heeft het recht om de (ondertekende) Overeenkomst te herroepen binnen 5 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding. 

3. Nationale Sponsorpot is niet gehouden aan een Aanbod indien Gebruiker redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Gebruiker geen rechten ontlenen.

4. Indien Gebruiker een reeds bevestigde opdracht annuleert, worden de reeds daadwerkelijk gemaakte kosten (inclusief de bestede tijd) in rekening gebracht bij Gebruiker.

5. Elke Overeenkomst die met Nationale Sponsorpot wordt aangegaan of een project dat door Gebruiker aan Nationale Sponsorpot wordt toegekend, berust bij het bedrijf en niet bij een individuele persoon die met Nationale Sponsorpot is verbonden.

6. Het herroepingsrecht van Gebruiker is uitgesloten, tenzij anders overeengekomen. 

7. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Gebruiker de Overeenkomst definitief maakt door betaling van de Diensten van Nationale Sponsorpot en het accepteren van de algemene voorwaarden.

8. Nationale Sponsorpot zal de overeenkomst elektronisch aan Gebruiker bevestigen op het door de Gebruiker doorgegeven e-mailadres. 

9. De overeenkomst kan slechts uitgevoerd worden indien Gebruiker zijn/haar contact- en naw-gegevens volledig en juist heeft opgegeven bij het plannen van de Dienst. Gebruiker is verplicht om onjuistheden in de vermelde betaalgegevens direct aan Nationale Sponsorpot .

10. Wanneer een Gebruiker gebruik maakt van het Platform, is Gebruiker niet gerechtigd zelf sponsorgelden te ontvangen van door Nationale SponsorPot benaderde bedrijven, tenzij anders overeengekomen.  

Artikel 5 – Uitvoering van de dienstverlening

1. Nationale Sponsorpot zal zich inspannen om de overeengekomen dienst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed dienstverlener verlangd mag worden. Nationale Sponsorpot staat in voor een professionele en onafhankelijke dienstverlening. Alle Diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven. 

2. De Overeenkomst op basis waarvan Nationale Sponsorpot de Diensten uitvoert, is leidend voor de omvang en de reikwijdte van de dienstverlening. De Overeenkomst zal alleen worden uitgevoerd ten behoeve van Gebruiker. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud van de uitgevoerde Diensten in verband met de Overeenkomst.

3. De door Gebruiker verstrekte informatie en gegevens zijn de basis waarop de door Nationale Sponsorpot aangeboden Diensten en de prijzen zijn gebaseerd. Nationale Sponsorpot heeft het recht haar dienstverlening en haar prijzen aan te passen indien de verstrekte informatie onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn. 

4. Bij de uitvoering van de Diensten is Nationale Sponsorpot niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Gebruiker op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen Diensten wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen nadere werkzaamheden opleveren voor Nationale Sponsorpot, is Gebruiker gehouden om dienovereenkomstig de aanvullende bijkomende kosten te vergoeden op basis van een nieuwe offerte.

5. Nationale Sponsorpot is gerechtigd om voor de uitvoering van de Diensten naar eigen inzicht derden in te schakelen. 

6. Indien de aard en de duur van de opdracht dit vereisen, houdt Nationale Sponsorpot Gebruiker tussentijds via de overeengekomen wijze op de hoogte van de voortgang. 

7. De uitvoering van de Diensten is gebaseerd op de door Gebruiker verstrekte informatie. Indien de informatie gewijzigd dient te worden, kan dit gevolgen hebben voor het eventuele vastgestelde. Nimmer is Nationale Sponsorpot aansprakelijk voor het bijstellen van de planning. Indien de aanvang, voortgang of oplevering van de Diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Gebruiker niet of niet tijdig, of niet in het gewenste formaat alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, een eventueel voorschot niet tijdig is ontvangen door Nationale Sponsorpot of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Gebruiker komen, sprake is van vertraging heeft Nationale Sponsorpot recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak zoals hierboven genoemd komen voor rekening en risico van Gebruiker. 

8. De kern van de dienstverlening en/of de werkzaamheden van Nationale Sponsorpot zullen bestaan uit het zoeken naar geschikte sponsoring voor Gebruiker. Daarbij staat het volgende centraal:

 • Gebruikers/sportverenigingen zullen Nationale Sponsorpot benaderen zodat Nationale Sponsorpot een voor Gebruiker geschikte Sponsor te zoeken. Het aansluiten van een Gebruiker op het Platform van Nationale Sponsorpot zal worden gezien als het indienen van een sponsorverzoek bij Nationale Sponsorpot. Het indienen van een dergelijk verzoek kan nimmer worden verstaan als een garantie dat er daadwerkelijk een (passende) Sponsor zal worden gevonden;
 • Nationale Sponsorpot kan uit eigen beweging een zoektocht starten naar Sponsoren en/of Gebruikers, doch is het tevens mogelijk dat Sponsoren en/of Gebruikers Nationale Sponsorpot uit eigen beweging benaderen. 
 • Nationale Sponsorpot zal uit haar netwerk, bestaande uit door haar benaderde en/of haar benaderende Gebruikers en/of Sponsoren, vraag (zijdens Gebruiker) en aanbod (zijdens Sponsor) aan elkaar koppelen doch met dien verstande dat Nationale Sponsorpot de enige is die in een contractuele verhouding staat tot Gebruiker respectievelijk Sponsor als zijnde een tussenpersoon en dat Gebruiker en Sponsor nimmer rechtsreeks een contractuele relatie tot elkaar zullen hebben.  
 • Nationale Sponsorpot zal daartoe eerstens bij Gebruiker inventariseren wat precies de inhoud van de “vraag” betreft;
 • Vervolgens zal Nationale Sponsorpot daar een bedrag aan koppelen, zijnde een “sponsorbedrag”;
 • Nationale Sponsorpot zal zich inspannen om een passende Sponsor te vinden. Om het aantrekkelijk te maken voor Sponsor te willen investeren in Gebruiker c.q. Gebruiker te willen sponsoren, zal Nationale Sponsorpot zich inspannen om Gebruiker bijvoorbeeld beter “op de kaart” te zetten;
 • Indien Sponsor bereid is over te gaan tot voldoening van een sponsorbedrag, zal een dergelijk bedrag nimmer rechtsreeks aan Gebruiker worden voldaan. Sponsor dient dit bedrag namelijk aan Nationale Sponsorpot te voldoen. Nationale Sponsorpot zal er vervolgens zorg voor dragen dat met dit geld aan de “vraag” van Gebruiker zal worden beantwoord. Het is tevens mogelijk dat dit sponsorbedrag aan Gebruiker ter beschikking zal worden gesteld in de vorm van credits op de Website.
 • Gebruiker zal, nadat een sponsorverzoek is ingediend, niet meer uit eigen beweging op zoek gaan naar een Sponsor. Met het indienen van een sponsorverzoek heeft Gebruiker besloten zich te dien aanzien te committeren aan Nationale Sponsorpot. Partijen kunnen echter samen tot afwijkende afspraken komen. De Gebruiker die deze bepaling overtreedt, zal bestraft worden met een direct opeisbare boete ter hoogte van € 1000,- en € 100,- voor elke dag dat de overtreding voortduurt onverminderd het recht van Nationale Sponsorpot om aan aanvullende schadevergoeding te vorderen.
 • Sponsor zal binnen 2 jaar na voldoening van het sponsorbedrag niet gerechtigd zijn zelfstandig Gebruiker te benaderen teneinde haar te voorzien van een sponsorbedrag. Dit dient namelijk via Nationale Sponsorpot te geschieden. De Sponsor die deze bepaling overtreedt, zal bestraft worden met een direct opeisbare boete ter hoogte van € 1000,- en € 100,- voor elke dag dat de overtreding voortduurt onverminderd het recht van Nationale Sponsorpot om aan aanvullende schadevergoeding te vorderen.

Artikel 6 – Gebruik van de Website

1. Het is Gebruiker verboden om de (inhoud) van de Website te kopiëren en/of op andere wijze te reproduceren, te openbaren of wijzigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Nationale Sponsorpot. 

2. Het is Gebruiker uitdrukkelijk verboden om inbreuk te maken op de intellectuele eigendomsrechten van Nationale Sponsorpot, alsmede op de goede naam van Nationale Sponsorpot. Alle intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten van de Website, waaronder de grafische ontwerpen, ideeën en dergelijke met betrekking tot de Website berusten uitsluitend bij Nationale Sponsorpot en worden uitdrukkelijk niet overgedragen aan Gebruiker. 

3. Gebruiker draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Nationale Sponsorpot aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Gebruiker redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de toegang en/of het gebruik van de Website.

4. Nationale Sponsorpot is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat Nationale Sponsorpot is uitgegaan van door de Gebruiker verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Nationale Sponsorpot bekend was.

5. Gebruiker is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor alle gegevens en informatie die hij op de Website of in zijn account plaatst. Indien Gebruiker vermoedt dat de door hem verstrekte gegevens onjuist of onvolledig zijn, zal Gebruiker Nationale Sponsorpot onverwijld informeren en alsnog de juiste informatie verstrekken. Gebruiker dient zelf zijn gegevens up-to-date te houden en kan daartoe zijn gegevens in zijn eigen account aanpassen.

6. Nationale Sponsorpot is gerechtigd om (delen van de) Website te wijzigen, alsmede haar Diensten. Gebruiker zal van eventuele wijzigingen tijdig op de hoogte gebracht worden.

7. Gebruiker is verplicht om alle technische beveiligingen en overige voorzieningen van de Website van Nationale Sponsorpot, alsmede de daarop rustende intellectuele eigendomsrechten te respecteren.

8. Gebruiker heeft een zelfstandige verantwoordelijkheid voor het gebruik van de Website. Gebruiker is te allen tijde verplicht zich aan de hiernavolgende regels te houden gedurende het gebruik van de Website. Gebruiker dient zich te onthouden van:

 1. Het publiceren en verspreiden van gegevens via de Website van Nationale Sponsorpot, in strijd met de Nederlandse wet- en regelgeving, waaronder in elk geval verstaan: gegevens zonder toestemming van de auteursrechthebbende, smadelijke informatie, of informatie die beledigt, discrimineert, bedreigt, racistisch is van aard, haat zaaiend is, en informatie die kinder- of anderszins strafbare pornografie bevat. Ook informatie die de privacy van derden schendt (tevens stalking), alsook torrents, virussen, spam, backlinks en hyperlinks (die naar dergelijke informatie verwijst op Websites van derden), leningen, loterijen en/of gokken (gambling), drugs alsmede alle andersoortige inhoud die het internet- of e-mailverkeer van derden schade kan toebrengen.
 2. Het opstarten en/of downloaden, al dan niet via de Website zelf, van processen of programma’s waarvan Gebruiker weet, behoort te weten of redelijkerwijs kan vermoeden dat dit Nationale Sponsorpot of derden hindert of schade toebrengt.

9. Nationale Sponsorpot is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door complicaties in verband met de beschikbaarheid of werking van informatie van derden, alsmede de schade die het gevolg is van gebruik van de Website in strijd met voorwaarden of andere doeleinden dan waarvoor de Website is bedoeld.

Artikel 7 – Notice and Takedown

1. In geval van (mogelijke) strafbare handelingen is Nationale Sponsorpot gerechtigd hiervan aangifte te doen en de door Gebruiker verstrekte gegevens aan de bevoegde instanties te overhandigen, alsmede alle handelingen te verrichten die van haar gevraagd worden in het kader van het onderzoek.  Nationale Sponsorpot komt het recht toe Gebruiker de toegang tot de Website te ontzeggen en/of het gebruik van de Website te beëindigen.

2. Naast de verplichtingen uit de wet is schade welke ontstaat door ondeskundigheid of het niet handelen conform bovenstaande punten komt voor rekening en risico van Gebruiker.

3. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de juiste beveiliging van het (mobiele) apparaat waarop hij de Website gebruikt, alsmede voor het beveiligen en geheimhouden van zijn/haar eigen inloggegevens. 

4. Indien en voor zover er sprake is van een inbreuk op rechten van Nationale Sponsorpot of derden en/of onrechtmatig handelen door Gebruiker, is Nationale Sponsorpot tevens gerechtigd om het account van Gebruiker te verwijderen of op andere wijze beperkingen te stellen aan het gebruik van het account van Gebruiker. Nationale Sponsorpot zal eventuele inbreuk makende/schadelijke informatie per direct te verwijderen. In geen geval is Nationale Sponsorpot aansprakelijk voor de geleden schade van Gebruiker, van welke aard dan ook ten gevolge van het handelen van Gebruiker.

5. Elke Gebruiker kan aanwijzingen en/of klachten melden bij Nationale Sponsorpot over een inbreuk makend Aanbod, of klachten over andere Gebruikers. Een melding kan gedaan worden via het contactformulier op de Website.

6. Indien Nationale Sponsorpot constateert dat Gebruiker misbruik maakt van zijn account, in de breedste zin van het woord, zal Nationale Sponsorpot het account van Gebruiker verwijderen en/of blokkeren.

Artikel 8 – Beschikbaarheid Website

1. Nationale Sponsorpot staat er niet voor in dat de Diensten altijd zullen voldoen aan de vooraf gewekte verwachtingen. Nationale Sponsorpot spant zich in om (de toegang tot) de Website voor zover mogelijk, ononderbroken aan te bieden aan Gebruiker, doch staat niet in voor de te allen tijde volledige beschikbaarheid van de Website. Nationale Sponsorpot is gerechtigd indien en voor zover er naar haar oordeel gevaar bestaat voor het foutloos functioneren van de Website, het gebruik van de Website opschorten. Nationale Sponsorpot is voorts gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs noodzakelijk acht om een doeltreffend functioneren van de Website te kunnen waarborgen. 

2. Nationale Sponsorpot biedt enkel en alleen het gebruik van de Website aan. Nationale Sponsorpot is op geen enkele wijze betrokken bij de totstandkoming van een overeenkomst tussen Gebruikers en Sponsors en de uitvoering daarvan. 

3. Nationale Sponsorpot heeft nimmer verantwoordelijkheid over en/of invloed op de levering van de aangeboden Sponsors-diensten door Sponsors. Alle weergegeven informatie en getallen op de Website zijn onder voorbehoud  van spel- of typefouten. Nationale Sponsorpot is nimmer aansprakelijk indien de diensten van de Sponsor niet voldoet aan de verwachtingen van een Gebruiker.

Artikel 9 – Annulering van de overeenkomst

1. Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, kan een Gebruiker de overeenkomst tot 1 maand voor de betreffende Dienst kosteloos annuleren.

2. Nationale Sponsorpot heeft het recht om de dienst te annuleren indien Gebruiker zijn of haar gegevens niet volledig en/of juist heeft ingevuld.

3. Nationale Sponsorpot heeft het recht om een dienst te weigeren c.q. overeenkomst te annuleren indien Nationale Sponsorpot het vermoeden heeft dat er sprake is van misbruik door het account van Gebruiker/authenticiteit van de dienst. In geval van misbruik zal Nationale Sponsorpot tevens aangifte doen bij de politie.

4. Reeds betaalde gelden zullen door Nationale Sponsorpot zo spoedig mogelijk terugbetaald worden op dezelfde rekening als de rekening waarmee Gebruiker de dienst heeft betaald.

Artikel 10 – Betaling

1. Teneinde gebruik te kunnen maken van de dienstverlening / het Platform van Nationale Sponsorpot, kan Gebruiker kiezen voor de aanschaf van een Pakket. Deze Pakketprijs dient Gebruiker te voldoen aan Nationale Sponsorpot bij wijze van vooruitbetaling. Gebruiker kan tevens kiezen voor het indienen van een spoedverzoek bij Nationale Sponsorpot, doch biedt Nationale Sponsorpot te dien aanzien geen enkele garantie(s). 

2. Gebruiker dient de pakketprijs of enige fee via online bankieren te voldoen

3. Terugboekingen zijn in beginsel niet mogelijk. Slechts wanneer Gebruiker na 12 maanden nog geen sponsorgeld van Sponsor heeft ontvangen, kan Gebruiker een gedeelte van het overeengekomen tarief terug krijgen. Dit geldt alleen wanneer Gebruiker slechts één (1) eerste sponsorverzoek bij Nationale Sponsorpot heeft lopen. Terugbetaling vind enkel plaats op dezelfde rekening, als de rekening waarvan de betaling heeft plaatsgevonden.

4. Nationale Sponsorpot is geautoriseerd om de (online) betaling van Sponsor in ontvangst te nemen en met deze gelden te voorzien in de “vraag” van Gebruiker..

Artikel 11 – Beperking van Aansprakelijkheid

1. Nationale Sponsorpot is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen niet kan nakomen, noch kan zij gehouden worden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Onder overmacht wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, (i) overmacht van toeleveranciers van Nationale Sponsorpot, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit en hacking), (vii) natuurrampen, (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) algemene vervoersproblemen, (x)  werkstakingen in het bedrijf van Nationale Sponsorpot en (xi) overige situaties die naar het oordeel van Nationale Sponsorpot buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.

2. Indien en voor zover enige wettelijke bepaling zich hiertegen niet verzet, sluit Nationale Sponsorpot alle aansprakelijkheid uit voor schade geleden door Gebruiker op grond van (i) het gebruik van de Diensten van Nationale Sponsorpot, (ii) afname van de diensten van Sponsors via de Website, (iii) het niet of niet volledig of veilig beschikbaar zijn van de Website, (iv) veranderingen in, aan of op de Website of Diensten van Nationale Sponsorpot en (v) eventuele onjuiste en/of onvolledige informatie op de Website

3. Nationale Sponsorpot sluit alle gevolgschade uit. Hieronder wordt tevens verstaan alle indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, vermogensverliezen, vertragingsschade, renteschade en immateriële schade.

4. Indien en voor zover Nationale Sponsorpot aansprakelijk blijkt te zijn, is haar aansprakelijkheid beperkt tot een maximaal bedrag van 250 euro.

5. Alle aanspraken van Gebruiker wegens tekortschieten aan de zijde van Nationale Sponsorpot vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Nationale Sponsorpot binnen een jaar nadat Gebruiker bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Een jaar na het beëindigen van de Overeenkomst tussen partijen vervalt de aansprakelijkheid van Nationale Sponsorpot. 

Artikel 12 – Intellectuele Eigendomsrechten 

1. Alle IE-rechten en auteursrechten van Nationale Sponsorpot waaronder in ieder geval begrepen, maar niet beperkt tot alle ontwerpen, modellen en rapportages berusten uitsluitend bij Nationale Sponsorpot en worden niet overgedragen aan Gebruiker tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. 

2. Indien overeengekomen is dat één of meerdere van voorgenoemde zaken c.q. werken van Nationale Sponsorpot worden overgedragen aan Gebruiker, is Nationale Sponsorpot gerechtigd hiervoor een aparte Overeenkomst te sluiten en een daartoe passende geldelijke vergoeding te eisen van Gebruiker. Een dergelijke vergoeding dient door Gebruiker te worden voldaan alvorens zij de betreffende zaken c.q. werken met de daarop rustende IE-rechten verkrijgt.

3. Het is Gebruiker verboden om alle stukken en programmatuur waarop de IE-rechten en auteursrechten van Nationale Sponsorpot rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden (waaronder gebruik met commerciële doeleinden) zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Nationale Sponsorpot. Indien Gebruiker wijzigingen wenst aan te brengen in door Nationale Sponsorpot opgeleverde zaken, dient Nationale Sponsorpot expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen. 

4. Het is Gebruiker verboden om de zaken en bescheiden waarop de intellectuele eigendomsrechten van Nationale Sponsorpot rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de Overeenkomst.

5. Partijen zullen elkaar informeren en gezamenlijk maatregelen nemen indien er zich een inbreuk op de IE-rechten voordoet.

Artikel 13 – Geheimhouding

1. Nationale Sponsorpot en Gebruiker verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van een opdracht. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht en moet tevens worden aangenomen indien men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat. De geheimhouding is niet van toepassing indien de betreffende informatie reeds openbaar/algemeen bekend is, de informatie niet vertrouwelijk is en/of de informatie niet gedurende de Overeenkomst bij Gebruiker aan Nationale Sponsorpot bekend gemaakt is en/of op andere wijze door Nationale Sponsorpot is verkregen.

2. In het bijzonder ziet de geheimhouding op door Nationale Sponsorpot opgestelde rapportages, ontwerpen, werkwijze en/of verslaglegging aangaande de opdracht van Gebruiker. Het is Gebruiker uitdrukkelijk verboden de inhoud hiervan te delen met medewerkers die niet bevoegd zijn hiervan kennis te nemen en met (onbevoegde) derden. Voorts betracht Nationale Sponsorpot steeds de vereiste zorgvuldigheid in de omgang met alle bedrijfsgevoelige informatie door Gebruiker verstrekt.

3. Indien Nationale Sponsorpot op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken en Nationale Sponsorpot zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is Nationale Sponsorpot niet gehouden tot enige schadevergoeding en geeft Gebruiker geen grond voor ontbinding van de Overeenkomst.

4. Voor de overdracht of verspreiding van informatie aan derden en/of publicatie van verklaringen, adviezen of producties die door Nationale Sponsorpot aan derden worden verstrekt, is de schriftelijke toestemming van Nationale Sponsorpot vereist, tenzij een dergelijke toestemming vooraf uitdrukkelijk is overeengekomen. Gebruiker zal Nationale Sponsorpot vrijwaren voor alle aanspraken van dergelijke derden als gevolg van het vertrouwen op dergelijke informatie die zonder de schriftelijke toestemming van Nationale Sponsorpot is verspreid.

5. De geheimhoudingsverplichting leggen Nationale Sponsorpot en Gebruiker ook de door hen in te schakelen derden op.

Artikel 14 – Vrijwaring

Gebruiker vrijwaart Nationale Sponsorpot voor aanspraken van derden ten aanzien van de door hen geleden schade op grond van (i) het gebruik van de diensten van de Sponsor, aangeschaft via de Website, (ii) het gebruik van de Diensten van Nationale Sponsorpot, (iii) de onrechtmatige inhoud van het Aanbod en/of de geleverde diensten door de Sponsor en (iv) het sluiten van een overeenkomst met de Sponsor op grond van een Aanbod.

Artikel 15 – Klachten

1. Indien een Gebruiker niet tevreden is over de Diensten van Nationale Sponsorpot, is Gebruiker verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen mondeling of schriftelijk gemeld worden via klachten@nationalesponsorpot.nl met als onderwerp “Klacht”.

2. De klacht moet door Gebruiker voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Nationale Sponsorpot de klacht in behandeling kunnen nemen.

3. Nationale Sponsorpot zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.

4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Artikel 16 – Wijzigingen gebruiksvoorwaarden

Het staat Nationale Sponsorpot vrij om (delen van de) Website aan te passen, alsmede de inhoud van haar Diensten en deze algemene voorwaarden. De gewijzigde voorwaarden worden gepubliceerd op de Website met de laatste bijgewerkte datum. De Gebruiker zal ook 30 dagen voorafgaand aan de inwerkingtreding van de gewijzigde voorwaarden een e-mail ontvangen met de betreffende wijzigingen. Indien Gebruiker het niet eens is met de inhoud van de wijzigingen kan Gebruiker de Overeenkomst onmiddellijk beëindigen. Gebruiker zal een nadere e-mail ontvangen over de wijze waarop de Overeenkomst beëindigd kan worden. Indien Gebruiker niet tijdig, althans niet vóór de datum waarop de wijzigingen in werking treden verwerpt of op andere wijze bezwaar indient, of de overeenkomst beëindigd gaat Gebruiker akkoord met de gewijzigde voorwaarden. Ook indien Gebruiker vanaf de datum van inwerkingtreding van de wijzigingen de Website gebruikt, wordt Gebruiker geacht de gewijzigde voorwaarden geaccepteerd te hebben.

Artikel 17 – Toepasselijk recht

1. Op de rechtsverhouding tussen Nationale Sponsorpot en Gebruiker, en Nationale Sponsorpot en Gebruiker is Nederlands recht van toepassing. 

2. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de overeenkomst tussen Nationale Sponsorpot en Gebruiker, of door het gebruik van de Website door Gebruiker worden beslecht door de bevoegde rechter van rechtbank Den Haag tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen. 

Zoetermeer, 11 september 2020